Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Společnost PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů touto společností, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů společností PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o.

Osobní údaje získáváme a zpracováváme jen v nezbytném rozsahu proto, abychom Vám mohli poskytovat a nabízet kvalitní služby. Při jejich zpracování dodržujeme zejména standardy jejich ochrany podle zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Níže uvádíme podstatné informace, které mohou být pro Vás důležité.

 1. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o.,  IČ: 25568027, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, odd. C, vl. 34286. Pokud máte jakýkoliv dotaz ohledně zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na email: profima@profima.cz.
 1. Zpracováváme zejména tyto Vaše osobní údaje:
 • identifikační údaje: titul, jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo;
 • adresní údaje: adresa trvalého, příp. přechodného bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, telefon, emailová adresa;
 • další osobní údaje: číslo bankovního účtu, další osobní údaje plynoucí z konkrétní smlouvy či ze zákona, obrazový záznam
 1. Vaše údaje zpracováváme z důvodu:
 • Vámi uděleného souhlasu
 • plnění smlouvy a poskytování služeb;
 • zajištění provozních činností;
 • účetní a daňové účely;
 • splnění právní povinnosti;
 • přímého marketingu;
 • ochrana majetku a osob.
 1. Veškeré osobní údaje zpracováváme za účelem: plnění zákonných povinností, plnění s Vámi uzavřených smluv, rozvoje obchodního vztahu a obchodních aktivit, tj. nabízení našich služeb, a to i v rámci marketingu.
 1. Jestliže jste nám udělili výslovný souhlas se zpracováním, můžete ho kdykoliv odvolat.
 1. Naše oprávněné zájmy k zpracování osobních údajů jsou zejména tyto: rozvoj obchodní činnosti spojený s nabídkou našich služeb.
 1. Osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy po nezbytně nutně dlouhou dobu – zpravidla po dobu 3 let od ukončení posledního smluvního vztahu.  V případě projektů financovaných ze zdrojů Evropské unie je to po dobu 10 let od roku následujícího po roce ukončení projektu.