8

8

Zobrazen 1. – 12. z 130 výsledků

 • Daň z příjmu právnických osob

  Naučit se rozdíly mezi položkami, které zvyšují výsledek hospodaření, a které položky jej snižují
  Daňové a nedaňové doklady
  Hmotný majetek
  Pochopit princip daňových a nedaňových rezerv
  Aktuální problémy podle platné aktuální právní úpravy

  Select options
 • Pracovně-právní minimum se speciálním zaměřením pro personalisty

  Seznámení personalistů s novinkami v pracovním právu a základními ustanoveními zákoníku práce
  Seznámení personalistů se všemi náležitostmi pracovního poměru
  Pochopení důležitosti ochrany osobních údajů
  Hmotná odpovědnost zaměstnance

  Select options
 • Psychicky odolní navzdory těžkým krizím a nepříjemným situacím

  Zastavit se, zpomalit a zvýšit schopnost žít vyrovnanější a radostnější život navzdory problémům a krizím v minulosti i v současnosti. Zastavit se a posílit schopnost zvládat psychickou zátěž a překonávat krize, překážky a problémy. Umět ovládat své vnímání reality a tím ovlivnit své prožívání. Využít svoje selhání a těžké chvíle k růstu a psychické síle. Umět i z těžké chvíle vytěžit maximum

  Objednat kurz
 • Obchody s EU z pohledu DPH polopatě

             přehled aktuálního stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH související s EU transakcemi

             dodání zboží do jiného členského státu EU a jeho specifika v souvislosti s tzv. „rychlými záplatami“ (quick fixes)

             řetězové dodávky a jejich dopady na správné uplatnění DPH, přiřazování přepravy

             režim call-off stock – nová pravidla pro dodání a pořízení zboží v tomto režimu

             pořízení zboží z jiného členského státu a jeho specifika

             praktické příklady obchodů v rámci EU, aneb na co si dát pozor

             Intrastat

  Select options
 • Ukončování pracovních poměrů

  • Aktuální otázky skončení pracovního poměru
  • Aktuální judikaturu a skončení pracovního poměru
  • Dohoda, zrušení ve zkušební době, uplynutí doby a okamžité zrušení pracovního poměru
  • Výpověď z pracovního poměru se zaměřením na nadbytečnost, porušování povinností a nesplňování požadavků pro řádný výkon práce
  • Neplatnost rozvázání pracovního poměru
  • Otázky účastníků, diskuze, shrnutí
  Select options
 • Jak zneškodnit stres v deseti krocích aneb účinné zbraně do každé doby

  Jak zvládat hektický styl dnešního života a zachovat si klidnou hlavu v každé situaci. Prozradíme si jak na rychlý antistress nejen pro naše tělo ale i naši mysl.

  Select options
 • 001 Změny v DPH 2021

  • Přehled aktuálního stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH a jeho změny
  • Změny ve vymezení základních pojmů
  • Změny ve vymezení místa plnění, které přinese novela v roce 2021, specifika řetězových dodávek, prodej zboží na dálku
  • Řetězové dodávky a jejich dopady na správné uplatnění DPH, přiřazování přepravy
  • Režim call-off stock – nová pravidla pro dodání a pořízení zboží v tomto režimu
  • Prodej zboží na dálku a jeho změny v roce 2021
  • Podmínky pro osvobození od DPH při dodání zboží do jiného členského státu
  • Podmínky pro osvobození od DPH při vývozu zboží
  • Změny v dovozu zboží
  • Změny sazeb DPH v roce 2020 a 2021
  • Změny v DPH v souvislosti s novelou daňového řádu
  • Další změny v oblasti DPH platné pro rok 2021

  Select options
 • 002 Novela daňového řádu k 1. 1. 2021

  • Projekt MOJE DANĚ – elektronický přístup na spis a osobní daňový účet
  • Podání a jeho vady – nové hodnocení vad podání a jejich odstranění
  • Daňová kontrola – zcela nové postupy při zahájení a ukončení kontroly
  • Lhůty pro podání daňového přiznání – určení délky lhůty u papírových a elektronických přiznání a přiznání podaných poradcem
  • Placení daní – jiný přístup k nakládání s platbou a s přeplatkem, platby omylem
  • Záloha na daňový odpočet – řešení požadavku Ústavního soudu na vracení nesporné části nadměrného odpočtu
  • Sankční systém – nové systematické uspořádání sankcí a jejich podstatné změny
  • Ostatní – méně viditelné, nicméně důležité změny
  • Aktuální judikatura správních soudů, aneb co právě hýbe daňovým světem

  Objednat kurz
 • 003 Změny v DPH 2021

  • Přehled aktuálního stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH a jeho změny
  • Změny ve vymezení základních pojmů
  • Změny ve vymezení místa plnění, které přinese novela v roce 2021, specifika řetězových dodávek, prodej zboží na dálku
  • Řetězové dodávky a jejich dopady na správné uplatnění DPH, přiřazování přepravy
  • Režim call-off stock – nová pravidla pro dodání a pořízení zboží v tomto režimu
  • Prodej zboží na dálku a jeho změny v roce 2021
  • Podmínky pro osvobození od DPH při dodání zboží do jiného členského státu
  • Podmínky pro osvobození od DPH při vývozu zboží
  • Změny v dovozu zboží
  • Změny sazeb DPH v roce 2020 a 2021
  • Změny v DPH v souvislosti s novelou daňového řádu
  • Další změny v oblasti DPH platné pro rok 2021

  Objednat kurz
 • 005 Strategický controlling

  • Význam mise, vize a strategie podniku pro jeho existenci
  • Specifika strategického controllingu
  • Strategický plánovací cyklus
  • Strategie založené na filosofii zajištění hodnot požadovaných odběrateli
  • Analýza vnějšího okolí (makrookolí) podniku (PEST analýza, Analýza konkurenčních sil, SWOT analýza, analýza 4C, 5C a 7C, …)
  • Analýza vnitřního okolí (makrookolí) podniku (Porterova analýza hodnotového řetězce, Analýza portfolia – BCG matice, …)
  • Balanced Scorecard (BSC) a jeho role
  • Principy, možnosti a přínosy tohoto nástroje pro strategické řízení výkonnosti podniku
  • BSC – Finanční a zákaznická perspektiva, perspektiva interních procesů, perspektiva učení se a růstu
  • Praktické příklady tvorby strategického plánu a controllingu
  • Zavádění metody Balanced Scorecard

  Select options
 • 007 Účetní závěrka (2020)

  • Zákonná úprava, druhy účetní závěrky
  • Klasifikace účetních jednotek
  • Inventury a inventarizace – zákonné přepisy, časté chyby, inventarizační rozdíly
  • Tvorba rezerv a opravných položek, dohadné účty a časové rozlišení – ověření zůstatků, chyby
  • Kurzové rozdíly
  • Ocenění majetku a závazků
  • Splatná a odložená daň
  • Kategorizace účetních jednotek a povinný obsah účetní závěrky podle kategorií
  • Sestavení výkazů (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, výkaz cash flow, výkaz vlastního kapitálu) a přílohy účetní závěrky, srovnatelnost údajů minulého a běžného účetního období,
  • Zveřejnění, případně ověření účetní závěrky

  Objednat kurz
 • 014 Buďte proaktivní

  • Manažerské minimum, pochopení souvislostí ve firemní kultuře, manažer vedoucí x leader
  • Jak převzít iniciativu a zodpovědnost
  • Soustředit se na věci, které mohu ovlivnit
  • Pohled z dálky: sebeuvědomění
  • Principy osobní vize: „mezi podnětem a odezvou se nachází prostor pro svobodnou volbu“
  • Okruh zájmu x okruh vlivu
  • Věnujete svůj čas a energii tomu, co můžete ovlivnit?
  • Co znamená chovat se proaktivně?

  Objednat kurz