Průhonice

Průhonice

Zobrazen 1. – 12. z 34 výsledků

 • Interní auditor 3 – zavádění, auditování, certifikace

  Auditorská komunikace
  Požadavky na vedoucí auditora
  Udržování kvalifikace vedoucího auditora
  Týmová práce, příprava na audit
  Týmová práce, realizace auditu
  Týmová práce, zpracování zjištění z auditu
  Řízení týmu auditorů v průběhu prezentace zjištění z auditu

  Select options
 • Metody PI I. – 5S, SMED, TPM, JUST IN TIME

  Dosažení vhodného pracovního prostředí
  Správné sestavení standardů
  Umět metodu 5S prakticky využít jak v kanceláři, tak ve výrobě
  Pochopit smysl metody Just In Time
  Pochopit účel metody SMED
  Vědět, k čemu slouží metoda TPM

  Select options
 • Interní auditor 2 – procesy

  Požadavky normy ISO 9001 na interní audity
  Požadavky normy ISO 19011
  Principy auditování
  Týmová práce – příprava na audit
  Týmová práce – realizace auditu
  Týmová práce – zpracování zjištění z auditu
  Prezentace zjištění z auditu

  Select options
 • MS PowerPoint pro začátečníky

  Seznámení s programem
  Plánování prezentace
  Základy práce se souborem
  Průvodce
  Zobrazení prezentace
  Složení prezentace
  Práce s textem a obrázky – Wordart, Klipart
  Tabulky, grafy
  Organizace snímků, nastavení a úpravy prezentace
  Promítání

  Select options
 • Interní auditor 1 – systémy

  Úvod do managementu kvality
  Pojmy, definice a požadavky normy ISO 9001
  Nástroje zlepšování kvality
  Statistická regulace procesů
  Analýzy a měření systému managementu kvality
  Opatření k rozvíjení managementu kvality
  Změny požadavků ISO 9001 – změna struktury normy, kontext organizace, požadavky zainteresovaných stran
  Metody analýzy rizik v managementu kvality
  Metody a nástroje na zlepšování kvality
  Statická regulace procesů

  Select options
 • Adobe Photoshop pro pokročilé

  Rastrové maskování – způsoby vytvoření masky a její využití v praxi v kombinaci s vrstvami
  Práce s texty
  Praktická tvorba reklamní grafik
  Webová grafika – zásady pro tvorbu
  Zpracování návrhu webové stránky

  Select options
 • MS Excel pro účetní, controllery a ekonomické pracovníky

  Prostředí MS Excel
  Jednotlivé karty
  Novinky
  Možnosti využití MS Excel
  Práce s výstupy z různých typů systémů
  Zautomatizování práce s MS Excel, propojování dat, sumarizování dat
  Zautomatizování práce s MS Excel, užitečné nástroje a funkce, praktické příklady
  Šablony, k čemu šablony slouží, jak takovou šablonu vytvořit, praktické příklady

  Select options
 • Adobe Photoshop – Základy úpravy fotografií

  Seznámení s programem Adobe Photoshop
  Uživatelské nastavení Photoshopu
  Barevné modely
  Retušování fotografií
  Samostatná práce na různých druzích fotografie
  Význam a využití vrstev
  Tvorba selekcí a využití při úpravě fotografie
  Různé typy výběrů a transformace výběru
  Využití rychlé masky při tvorbě selekcí
  Tvorba jednoduchých fotomontáží
  Interaktivní přednáška

  Select options
 • Změny v DPH pro rok 2021

  Základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH
  Změny ve vymezení vzniku povinnosti přiznat daň v roce 2021
  Praktické problémy při vystavování daňových dokladů a vazby na zpracování kontrolního hlášení a elektronickou evidenci tržeb (povinnosti plátců při uplatňování DPH u služeb s vazbou na KH)
  Osvobození od daně bez nároku na odpočet daně se zaměřením na dodání a nájem nemovitých věcí, včetně změn od 1. 1. 2021
  Přiznávání daně při dovozu a vývozu zboží, včetně změn provedených ve vazbě na nový celní zákon
  Praktické postupy při uplatňování nároku na odpočet daně, včetně změn pro rok 2021
  Trvalé a dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění a změny pro rok 2021
  Správa DPH v tuzemsku a změny pro rok 2021
  Praktické zkušenosti s podáváním kontrolních hlášení
  Výklad bude zaměřen především na aktuální problémy při uplatňování DPH podle aktuální právní úpravy platné k datu konání semináře

  Select options
 • Účetní závěrka

  Naučit se, jak se efektivně připravit na účetní závěrku a pochopit smysl před-uzávěrkových operací
  Porozumět práci s účetními výkazy
  Osvojit si následné povinnosti účetní jednotky

  Select options
 • Vedení lidí a motivace z pohledu mistra

  Vědět manažerské styly vedení lidí a umět mezi nimi poznat rozdíly – vedení lidí a motivace, manažerské styly
  Uvědomit si důležitost odměňování – motivace a stimulace
  Pochopit hodnocení zaměstnanců jako účinný nástroj motivace – motivační struktura lidí
  Vedení hodnocení pohovoru

  Select options
 • DPH nejčastější chyby a problémové oblasti srozumitelně

  Kdy aplikovat DPH a kdy nikoli, aneb pozor na předmět daně
  Registrace plátce daně, problémy při určení obratu
  Osoby v režimu DPH – plátci, osoby (ne)povinné k dani, identifikované osoby
  Určení místa plnění, aneb kde bude daň vybrána
  Vznik povinnosti přiznat a odvést DPH, DPH v nájemních vztazích
  Obchody s jinými státy (obchod s členskými státy EU, obchod se 3. zeměmi)
  Dodání zboží do jiného členského státu EU
  Třístranný obchod, dodání zboží z jiného členského státu EU

  Select options