Účetní

Účetní

Zobrazen 1. – 12. z 23 výsledků

 • Daň z příjmu právnických osob

  Naučit se rozdíly mezi položkami, které zvyšují výsledek hospodaření, a které položky jej snižují
  Daňové a nedaňové doklady
  Hmotný majetek
  Pochopit princip daňových a nedaňových rezerv
  Aktuální problémy podle platné aktuální právní úpravy

  Select options
 • Obchody s EU z pohledu DPH polopatě

             přehled aktuálního stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH související s EU transakcemi

             dodání zboží do jiného členského státu EU a jeho specifika v souvislosti s tzv. „rychlými záplatami“ (quick fixes)

             řetězové dodávky a jejich dopady na správné uplatnění DPH, přiřazování přepravy

             režim call-off stock – nová pravidla pro dodání a pořízení zboží v tomto režimu

             pořízení zboží z jiného členského státu a jeho specifika

             praktické příklady obchodů v rámci EU, aneb na co si dát pozor

             Intrastat

  Select options
 • 001 Změny v DPH 2021

  • Přehled aktuálního stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH a jeho změny
  • Změny ve vymezení základních pojmů
  • Změny ve vymezení místa plnění, které přinese novela v roce 2021, specifika řetězových dodávek, prodej zboží na dálku
  • Řetězové dodávky a jejich dopady na správné uplatnění DPH, přiřazování přepravy
  • Režim call-off stock – nová pravidla pro dodání a pořízení zboží v tomto režimu
  • Prodej zboží na dálku a jeho změny v roce 2021
  • Podmínky pro osvobození od DPH při dodání zboží do jiného členského státu
  • Podmínky pro osvobození od DPH při vývozu zboží
  • Změny v dovozu zboží
  • Změny sazeb DPH v roce 2020 a 2021
  • Změny v DPH v souvislosti s novelou daňového řádu
  • Další změny v oblasti DPH platné pro rok 2021

  Objednat kurz
 • 002 Novela daňového řádu k 1. 1. 2021

  • Projekt MOJE DANĚ – elektronický přístup na spis a osobní daňový účet
  • Podání a jeho vady – nové hodnocení vad podání a jejich odstranění
  • Daňová kontrola – zcela nové postupy při zahájení a ukončení kontroly
  • Lhůty pro podání daňového přiznání – určení délky lhůty u papírových a elektronických přiznání a přiznání podaných poradcem
  • Placení daní – jiný přístup k nakládání s platbou a s přeplatkem, platby omylem
  • Záloha na daňový odpočet – řešení požadavku Ústavního soudu na vracení nesporné části nadměrného odpočtu
  • Sankční systém – nové systematické uspořádání sankcí a jejich podstatné změny
  • Ostatní – méně viditelné, nicméně důležité změny
  • Aktuální judikatura správních soudů, aneb co právě hýbe daňovým světem

  Objednat kurz
 • 003 Změny v DPH 2021

  • Přehled aktuálního stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH a jeho změny
  • Změny ve vymezení základních pojmů
  • Změny ve vymezení místa plnění, které přinese novela v roce 2021, specifika řetězových dodávek, prodej zboží na dálku
  • Řetězové dodávky a jejich dopady na správné uplatnění DPH, přiřazování přepravy
  • Režim call-off stock – nová pravidla pro dodání a pořízení zboží v tomto režimu
  • Prodej zboží na dálku a jeho změny v roce 2021
  • Podmínky pro osvobození od DPH při dodání zboží do jiného členského státu
  • Podmínky pro osvobození od DPH při vývozu zboží
  • Změny v dovozu zboží
  • Změny sazeb DPH v roce 2020 a 2021
  • Změny v DPH v souvislosti s novelou daňového řádu
  • Další změny v oblasti DPH platné pro rok 2021

  Objednat kurz
 • 007 Účetní závěrka (2020)

  • Zákonná úprava, druhy účetní závěrky
  • Klasifikace účetních jednotek
  • Inventury a inventarizace – zákonné přepisy, časté chyby, inventarizační rozdíly
  • Tvorba rezerv a opravných položek, dohadné účty a časové rozlišení – ověření zůstatků, chyby
  • Kurzové rozdíly
  • Ocenění majetku a závazků
  • Splatná a odložená daň
  • Kategorizace účetních jednotek a povinný obsah účetní závěrky podle kategorií
  • Sestavení výkazů (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, výkaz cash flow, výkaz vlastního kapitálu) a přílohy účetní závěrky, srovnatelnost údajů minulého a běžného účetního období,
  • Zveřejnění, případně ověření účetní závěrky

  Objednat kurz
 • 021 Přeměny obchodních společností (komplexně – právo, účetnictví, daně)

  • Podstata přeměn obchodních společností
  • Jednotlivé způsoby přeměn; projekt přeměny
  • Zapojení znalce; možnosti promítnutí znaleckého přecenění
  • Informační a správní povinnosti
  • Ochrana věřitelů
  • Postavení zaměstnanců
  • Průběh fúze; průběh rozdělení
  • Základy převodu jmění na společníka; Základy změny právní formy
  • Rozhodný den a jeho vliv na účetnictví a daně; konečné a mezitímní závěrky; závěrky pro ocenění
  • Zahajovací rozvahy
  • Speciální účetní operace spojené s přeměnou; účetní a daňové povinnosti zúčastněných společností
  • Možnosti dle zákona o daních z příjmů a daňové výhody; DPH a ostatní daňové konsekvence
  • Vzájemné vztahy mezi společnostmi účastnících se přeměny
  • Praktické příklady, případová studie

  Objednat kurz
 • 023 Novela daňového řádu k 1. 1. 2021

  • Projekt MOJE DANĚ – elektronický přístup na spis a osobní daňový účet
  • Podání a jeho vady – nové hodnocení vad podání a jejich odstranění
  • Daňová kontrola – zcela nové postupy při zahájení a ukončení kontroly
  • Lhůty pro podání daňového přiznání – určení délky lhůty u papírových a elektronických přiznání a přiznání podaných poradcem
  • Placení daní – jiný přístup k nakládání s platbou a s přeplatkem, platby omylem
  • Záloha na daňový odpočet – řešení požadavku Ústavního soudu na vracení nesporné části nadměrného odpočtu
  • Sankční systém – nové systematické uspořádání sankcí a jejich podstatné změny
  • Ostatní – méně viditelné, nicméně důležité změny
  • Aktuální judikatura správních soudů, aneb co právě hýbe daňovým světem

  Objednat kurz
 • 036 Časové rozlišení, dohadné položky, tvorba a čerpání rezerv

  • Zákonná úprava časového rozlišení, dohadných položek a rezerv
  • Vysvětlení rozdílů mezi časovým rozlišením, dohadnými položkami a rezervami
  • Účetní význam rezerv, jejich účtování, podklady, členění zákonných a účetních rezerv
  • Daňové souvislosti
  • Význam položek pro účetní závěrku, správnost účtování, meziroční vývoj
  • Položky v cizí měně
  • Rozšíření problematiky o odloženou daň – kalkulace odložené daně, její souvislost se správným vykázáním přechodných účtů a rezerv
  • Dostatek příkladů

  Objednat kurz
 • 062 Mzdové účetnictví

  • První část – úvod do pracovního práva z pohledu mzdových účetních
  • pojem závislá práce
  • pracovní poměr (uzavření, skončení, změny atd.); dohody konané mimo pracovní poměr
  • pracovnělékařská péče dle zákona o spec. zdrav. službách
  • odměňování – pracovní doba (přestávky, doba odpočinku atd.), mzda, plat, odměny z dohod, příplatky ke mzdě, minimální a zaručená mzda, čerpání dovolené zaměstnanců atd.
  • Druhá část – pojistné a daň z příjmů
  • průměrný výdělek pro pracovněprávní účely
  • sociální pojištění (účast, vyměřovací základ, odvod pojistného, další povinnosti)
  • zdravotní pojištění (účast, vyměřovací základ, pojistné placené státem, neplacené volno, odvod pojistného, povinnosti zaměstnavatele)
  • náhrada mzdy při pracovní neschopnosti zaměstnavatelem; nemocenské dávky od ČSSZ (postup zaměstnavatele); zákonné úrazové pojištění zaměstnanců
  • daň z příjmů ze závislé činnosti
  • výpočet a odvod daňových záloh (srážkové daně)
  • daňové prohlášení; nezdanitelné částky; slevy na dani
  • roční zúčtování příjmů

  Objednat kurz
 • 100 Účetní závěrka krok za krokem / Profesionálem účetní závěrky krok za krokem

  • Zákonná úprava, druhy účetní závěrky
  • Klasifikace účetních jednotek
  • Inventury a inventarizace
  • Tvorba rezerv a opravných položek
  • Ocenění majetku a závazků
  • Odložená daň
  • Sestavení výkazů (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, výkaz cash flow, výkaz vlastního kapitálu) a přílohy účetní závěrky, srovnatelnost údajů minulého a běžného účetního období
  • Zveřejnění účetní závěrky
  • Výroční zpráva, zpráva o vztazích
  • Ověření účetní závěrky auditorem – povinnost auditu

  Objednat kurz
 • 106 Jak využívat kontrolní vazby v účetnictví

  • Kde vznikají nejčastější chyby v účetnictví, chyby systému
  • Chyby v účetní závěrce
  • Chyby z minulých let, jejich účtování, daňové souvislosti
  • Základní kontrolní vazby rozvahových a výsledkových účtů
  • Opravy chyb
  • Nastavení kontrolních vazeb v systému k přecházení chybovosti

  Objednat kurz